LİSANS DERS İÇERİKLERİ

 

FIZ115 Fizik I (3+2), AKTS-7

Genel bilgiler, fiziksel büyüklükler, vektörler, tek boyutta hareket, iki ve üç boyutta hareket. hareket kanunları, dairesel hareket ve Newton kanunlarının diğer uygulamaları, iş ve kinetik enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, çizgisel momentum ve çarpışmalar, dönme, döndürme momenti, denge, basit harmonik hareket, temel optik.

 

MAT115 Matematik I (3+2), AKTS-7

Temel bilgiler, limit ve süreklilik, türev ve türev uygulamaları, integral ve integral uygulamaları, transandantal fonksiyonlar, integral teknikleri, L'hopital kuralı ve uygulamaları, bir fonksiyonun maksimum ve minimum değerleri ve uygulamaları, belirsiz integral ve özellikleri.

 

BLM103 Bilgisayar Programlama I (3+2), AKTS-5

Bilgisayar programlamanın tarihsel gelişimi, algoritma ve problem çözme metotları, programlama dilleri temel kavramları, derleyiciler, yazılım geliştirme ortamları, değişkenler, atamalar, operatörler (karşılaştırma operatörleri),  veri tipleri, aritmetik ifadeler, şart ve döngü yapıları, programların tümüyle veya adım adım, çalıştırılması, testi ve çıktılarının incelenmesi, basit giriş ve çıkış yapıları, sınıf yapısı, metodun tanımı ve çağrılması, değişken geçişleri ve metotların aşırı yüklenmesi.

 

TDE115 Türk Dili I (2+0), AKTS-2

Dilin tanımı, dilin millet hayatındaki yeri ve önemi, dil ve kültür ilişkisi, Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dilinin gelişimi, sesler ve sınıflandırılması, ses özellikleri, ses bilgisi kuralları, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, yapım ekleri ve işlevleri, isim ve fiil çekimleri, zarfların ve edatların kullanılış şekilleri, edebi metinlerdeki uygulamaları.

 

ING101E İleri İngilizce I (2+0), AKTS-3

Bu program; dil öğretimi metin odaklı ve dört becerinin birbirleriyle entegre olmasından hareketle, meslek ile ilgili metinlerle öğrencilerin dile maruz kalmasını sağlamayı, metin üzerinden kelime bilgisini geliştirmeyi ve dilbilgisi kurallarına odaklanmayı kapsamaktadır.

 

TRH115 Atatürk İlke Ve İnkılapları I (2+0), AKTS-2

On dokuzuncu yüzyıldaki ilk reform hareketlerinden başlayarak 1930’lu yıllara kadar olan dönemde Türk Modernleşmesi, Osmanlı yenileşme hareketleri, Batılılaşma çabaları, Anayasa hareketleri, I. Dünya Savaşı, Milli Mücadele, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve Atatürk Devrimleri.

 

ING101 İngilizce I* (2+0), AKTS-3

Bu program; dil öğretimi metin odaklı ve dört becerinin birbirleriyle entegre olmasından hareketle, meslek ile ilgili metinlerle öğrencilerin dile maruz kalmasını sağlamayı, metin üzerinden kelime bilgisini geliştirmeyi ve dilbilgisi kurallarına odaklanmayı kapsamaktadır.

 

FIZ116  Fizik II (3+2), AKTS-7

Sıcaklık ve genleşme, ısı ve iş, termodinamiğin kanunları, yük ve madde elektrik alanı, Gauss kanunu, elektrik potansiyeli, kondansatör ve dielektrik malzemeler, akım ve direnç, elektromotor kuvvet ve elektrik devreleri, manyetik alan, alternatif akım.

 

MAT116 Matematik II (3+2), AKTS-7

Diziler, seriler, vektörel hesap, çok değişkenli fonksiyonlar, limit, süreklilik, kısmi türev, zincir kuralı, doğrultu türevleri, maksimum ve minimum, Lagrange çarpanları yöntemi, Taylor formülü, iki ve üç katlı integraller, eğrisel integraller, yüzey alanı ve yüzey integralleri, uygulamaları.

 

MAT126 Lineer Cebir  (3+0), AKTS-5

Doğrusal denklemler ve matrisler, vektörler, gerçel vektör uzayları, iç çarpım uzayları, doğrusal dönüşümler ve matrisler, determinantlar, özdeğerler ve özvektörler.

 

BLM104 Bilgisayar Programlama II (3+2), AKTS-5

Diziler, tek ve çok boyutlu diziler,  nesneye yönelik programlama temel kavramları, kalıtım, çok biçimlilik, güvenlik, iç içe sınıflar, nesne geçişleri, temel sınıflar; random, klavye girişi, matematik, grafik kullanıcı ara yüzü geliştirme, grafik nesneler, dialog kutuları,  özyinelemeler, ikili I/O,  hata yakalama, çoklu ortam.

 

TDE116 Türk Dili II (2+0), AKTS-2

Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi, yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması, anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar (makale, rapor, tebliğ vb.).

 

ING102E İngilizce II (2+0), AKTS-3

Bu program; dil öğretimi metin odaklı ve dört becerinin birbirleriyle entegre olmasından hareketle, meslek ile ilgili metinlerle öğrencilerin dile maruz kalmasını sağlamayı, metin üzerinden kelime bilgisini geliştirmeyi ve dilbilgisi kurallarına odaklanmayı kapsamaktadır.

 

TRH116 Atatürk İlke Ve İnkılapları  II (2+0), AKTS-2

1930’lu yıllardan 2000’li yıllara kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinin politik, ekonomik, sosyal ve kültürel süreçleri. II. Dünya Savaşı, çok partili hayata geçiş, DP dönemi, 1961 Anayasası, 12 Mart ve 12 Eylül Dönemleri ve nihayet 2000’li yıllarda toplumumuzun geçirdiği değişim ve dönüşümler, siyasi partiler, fikir hareketleri ve ideolojik tartışmalar, köyden kente göç ve şehirleşme, sanayileşme gibi olgular.

 

ING102 İngilizce II* (2+0), AKTS-3

Bu program; dil öğretimi metin odaklı ve dört becerinin birbirleriyle entegre olmasından hareketle, meslek ile ilgili metinlerle öğrencilerin dile maruz kalmasını sağlamayı, metin üzerinden kelime bilgisini geliştirmeyi ve dilbilgisi kurallarına odaklanmayı kapsamaktadır.

 

MAT215 Diferansiyel Denklemler (3+2), AKTS-6

Diferansiyel denklem tanımı ve ilkel fonksiyon. Birinci mertebeden diferansiyel denklemler (değişkenlerine ayrılabilen diferansiyel denklemler, tam diferansiyel denklemler,homojen diferansiyel denklemler, lineer diferansiyel denklemler, Bernoulli diferansiyel denklemleri) ve çözüm teknikleri. Birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin uygulamaları. İkinci mertebeden diferansiyel denklemler (homojen çözüm, mertebe indirgeme, sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemlerin homojen çözümü, farklı reel kök olması durumu, katlı kök olması durumu, karmaşık kök olması durumu, homojen olmayan çözümün bulunuşu). Belirsiz katsayılar metodu. Değişkenlerin değişimi metodu. Diferansiyel denklem sistemleri ve çözüm teknikleri.

 

KIM115 Genel Kimya (3+0), AKTS-5

Temel kavramlar ve işlemler, temel kimya kanunları, atomun yapısı, çok elektronlu atomlar ve periyodik sistem, kimyasal bağ ve molekül yapısı: katılar, sıvılar ve gazlar, termokimya, kimyasal kinetik, kimyasal denge, asitler ve bazlar, elektrokimya, radyoaktivite.

 

BLM201 Tasarım Yazılımları (2+2), AKTS-3

Metin-bazlı programlama diline alternatif olarak grafik-bazlı programlamayı tanıtmak; bilimsel programalama yetenekleri vermek; gerçek dünya olayları ile bilgisayar dünyası arasında bir köprü oluşturmak, bunu deneylerle desteklemek. Derste ve laboratuvar ortamında LabVIEW ve ELVIS II platformları kullanılmaktadır.

 

BLM203 Sayısal Sistemler (2+2), AKTS-5

Boolean Cebri ve Kapılar, Sayı sistemleri, Sayı sistemleri arası dönüşümler, Karnough haritaları, Kombinasyonel Devre Tasarımı, Toplayıcı, Çıkarıcı Tasarımları, toplayıcı/Çıkarıcı, Çarpıcı/Bölücü, Karşılaştırıcı ve Eşlik üreteci. Kod çözücüler, Multiplexers ve Demultiplexer, TTL ve CMOS temel karakteristikleri, Aritmetik Mantık Unitesi (ALU) tasarımı, Bellek devreleri, Flip-Floplar, Kaydediciler, Sayıcılar ve uygulamaları. FPGA,  ADC-DAC çeviriciler.

 

BLM205 Devre Analizi  (2+2), AKTS-5

Ohm ve Kirchoff Kanunları, Seri Ve Paralel Devreler, Aktif Ve Pasif Devre Elemanları, Akım Kaynağı, Gerilim Kaynağı, ∆-Y Dönüşümleri, Devre Topolojisi, Matrisler, Devre Analiz Teknikleri, Süperpozisyon Teoremi, Norton Ve Thevenin Eşdeğer Devreleri, Maksimum Güç Transferi, RL, RC, RLC Devreler, Dalga Şekilleri, Sinüsoidal Akım ve Gerilim Seri ve Paralel Rezonans  RL ve RC devrelerinin birinci dereceden cevabı, RLC devrelerinin adım cevapları.

 

MED215 Hücre ve Moleküler Biyoloji (2+0), AKTS-4

Hücre çekirdeği; gen anlatımı kontrolü; hücreler arası sinyal iletimi; hücre döngüsü; hücre bölünme mekanizmaları. Hücre iskeleti; hücre kontağı; hücre adhezyonu; hücre dışı matriks yapısı; embriyonik gelişimin hücresel mekanizmaları; farklılaşmış hücre ve dokuların bakımı ve onarımı; bağışıklık sistemi; kanser.

 

MAT234  İstatistik ve Olasılık (3+0), AKTS-4

Betimsel  istatistik (verilerin toplanması, standartlaştırılması, grafiklerinin çizilmesi, tablolar yardımıyla özetlenmesi, aritmetik ortalama, varyans, kovaryans, korelasyon katsayısı).  Merkezi eğilim (aritmetik ortalama, medyan, mod, geometrik ve harmonik ortalama) ve yayılım (değişim aralığı, ortalama mutlak sapma, varyans, çeyrekler)  ölçüleri. Çarpıklık ve basıklık katsayıları. Temel olasılık kavramları. Tahmin teknikleri (en küçük kareler yöntemi, maksimum benzerlik yöntemi). Regresyon ve korelasyon (basit regresyon, çoklu regresyon, basit korelasyon, kısmi korelasyon). Eğri uydurma ve yorumlanması. Hipotez testleri (ortalamanın testleri, varyansın testleri, tahmini parametrelerin testleri).

 

BLM206 Mikroişlemci Sistemleri (2+2), AKTS-5

ARM programlama modeli, ARM assembly dili ve komut seti, komut işleme, adresleme modları, aritmetik-lojik komutları, program kontrol komutları, alt programlar. Kesme işlemleri. MPU donanım özellikleri. Hafıza ve çevre birimleri kullanımı.

 

BLM208 Elektronik Devreler (2+2), AKTS-5

Yarıiletkenlerin teorisi; yarıiletken diyotlar, diyot uygulamaları (doğrultucular). MOS transistörlerin çalışma prensibi, yapıları ve özeğrileri. Transistörlerin kutuplanması. Transistörün modellenmesi, küçük işaret analizi. Tek katlı kuvvetlendiriciler. Transistörlü anahtar devreleri. Lojik kapı devrelerinin yapısı ve davranışları. Laboratuvar.

 

MED202 İnsan Anatomisi (2+1), AKTS-5

İnsan vücudunu oluşturan tüm organ ve yapıları ve bunların birbirleri ile ilişki ve fonksiyonlarını incelemek, bu kapsamda, İnsan anatomisine giriş ve terminoloji,  Hareket sistemi, Dolaşım sistemi, Sindirim sistemi, Solunum sistemi, Endokrin sistem, Üriner sistem, Genital sistem, Sinir sistemi, Duyu organları.

 

MED204 İnsan Fizyolojisi (2+1), AKTS-5

Hücrede meydana gelen fizyolojik olaylar, Biyoelektrik sinyaller, uyarılabilir hücreler,  Kas- iskelet sisteminin, Kardiovasküler sisteminin, Sindirim sisteminin, Solunum sisteminin, Endokrin sisteminin, Üriner sistemin, Genital sistemin, Sinir sisteminin, Duyu organlarının  fonksiyonları.

 

BLM210 Mühendislikte Sözlü Ve Yazılı İletişim (2+0), AKTS-3

İletişimin tanıtımı, Sözlü iletişim teknikleri, Kişiler arası iletişim, Sunum teknikleri, biçimleri ve iletişim tartışma yöntemleri, Yazım teknikleri, bilimsel ve teknik konularda yazma teknikleri, rapor, el kitabı, kullanma kitabı vb. konularda yazma kuralları ve sunumlar, Takım çalışması, grup çalışması iletişimi, Sözlü ve Yazılı iletişim materyalleri, bilimsel araştırma teknikleri, makale ve bildiri hazırlama yöntemleri, Liderlik ve iletişim.

 

BME311 Biyomedikal Sinyaller Ve Sistemler (2+2), AKTS-4

Genel tanıtım, lineer sistem teorisi, Laplace dönüşümleri ve uygulamaları, periyodik sistemlerin Fourier analizi, sürekli ve ayrık fourier dönüşümü, biyomedikal sinyalleri zaman – frekans analizi, fizyolojik sistemlerin modellenmesi için kullanılan matematiksel araçlar, biyomedikal sistemlerde non-linear analizi, Ayrık zaman sinyalleri ve sistemleri, Örnekleme ve yeniden oluşturma. Doğrusal zamanla değişmeyen sistemler. Z-dönüşümü. Ayrık zaman sistemleri için yapılar. Ayrık Fourier dönüşümünü kullanarak sinyallerin Fourier analizi.

 

BME315 Biyomedikal Elektronik (3+2), AKTS-5

Kuvvetlendiricilerin genele özellikleri. Frekans cevabı. Süzgeç devreleri ve tasarımı. Çok katlı kuvvetlendiriciler. Fark kuvvetlendiricisi. İşlemsel kuvvetlendirici ve uygulamaları, ölçme kuvvetlendiricisi, ogaritmik kuvvetlendiriciler. Geri besleme, osilatör tasarımı. Güç kaynakları ve tasarımı, anahtarlama mod güç kaynakları, A/D ve D/A dönüştürücü tasarımı. Biyomedikal devre uygulama tasarımları. Laboratuvar.

 

MED301 Biyofizik (2+1), AKTS-4

Canlıların atomik ve moleküler içeriği, Molekül içi ve moleküller arası bağlar, Kuvvetli ve zayıf etkileşimler, Biyolojik makromoleküllerin yapısı, özellikleri ve görevleri. Hücre zarının yapısı ve özellikleri, istirahat membran potansiyeli, uyarılabilir hücreler ve aksiyon potansiyeli, pasif zar modeli ve kablo kuramı, Biyoelektrotlar. Biyopotansiyeller ve kayıt yöntemleri. Kas ve kasın davranışı, kasılmanın fiziksel özellikleri. İyonizan ve iyonizan olmayan radyasyon ve biyolojik etkileri. Lazer ve kullanım alanları, X ışınları ve kullanım alanları.

 

MED325  Biyokimyasal Ölçüm Teknikleri  (2+1), AKTS-4

Biyokimyasal analizler için kullanılan biyolojik örnekler ve analiz için hazırlama teknikleri,  Çözelti ve tampon hazırlama teknikleri,  Biyokimyasal ölçümler için kullanılan temel analiz yöntemleri, Spektrofotometrik analiz yöntemleri, Türbidimetri, Nefelometri, Florometri, Atomik absorpsiyon spektrometrisi, Atomik emisyon spektrometrisi, Likit kromotografi, Kütle spektrometrisi, Akış sitometrisi çalışma prensipleri, İmmunometrik analiz yöntemleri,  Biyolojik sıvı ve doku örneklerinde yapılan incelemeler ve bunların yorumlanması.

 

BME353E Biyomedikal Ölçme ve Enstrumantasyon (2+2), AKTS-5

Fizyolojik sinyaller, biyopotansiyel sinyallerin yapıları, Biyomedikal  sensör, transduser ve elektrodlar, biyomedikal sinyallerin alınması, yükseltilmesi ve filtre edilmesi, ölçme sistemlerin sağlığa etkileri ve güvenliği, ön işleme devreleri, deneysel analiz ve tasarım

 

BME312E Biyomedikal Sistem Analiz ve Uygulamaları (3+0), AKTS-4

Sinyal ve sistemleri modellemek için kullanılan analitik araçlar, hücre sistemlerinin biyoenstrumentasyon ve biyosistem uygulamalarının sürekli zaman fourier dönüşümleri, laplas dönüşümleri ve elektrik devre modelleri.

 

BME314 Biyomedikal Sinyal İşleme (2+2), AKTS-5

Sayısal filtre tasarım teknikleri. Beyin ve kalpten gelen biyoelektrik sinyallerin zaman ayarı,  Sayısal filtre tasarım teknikleri, gürültü azaltma, artifact  azaltma, temel fonksiyonların sinyalle gösterilmesi ve analizi, filtreler, mikropotansiyel sinyallerin algılanması ve analizi, Hızlı Fourier dönüşüm teknikleri. Optimal filtreleme ve doğrusal ön tahmin.

 

BME352 Biyomedikal Kontrol Sistemleri (3+0), AKTS-5

Geri beslemeli kontrol sistemleri,  Fiziksel ve  Biyolojik sistemlerin Modelleri, Durum  Değişkenli Modeller,  Doğrusal zamanla değişmeyen sistem yanıtları,  Kontrol sistemi özellikleri, Doğrusal zamanla değişmeyen sistemlerin kararlılık analizi, Root-Locus analiz ve tasarım, kararlılık kriteri.

 

BME364 Elektromanyetik Alanlar ve Dalgalar (3+0), AKTS-5

Elektromagnetik Teorinin Dayandığı Temel Varsayımlar;Elektriksel Etki ve Elektriksel Yük. Elektrostatik: Coulomb Yasası; Elektrostatik Alan;Potansiyel ve Potansiyel Enerji, Poisson Denklemi ve Elektrostatiğin Temel Problemi; Yüzeysel Yük Dağılımı ve Distribüsyon Kavramı; Dipol Dağılımları;Homojen Olmayan Uzayda Elektrostatik Alan ve Sınır Koşulları; Yüzeysel Yüke Etki Eden Kuvvet. Logaritmik Potansiyel; Denk Problemler ve Kaynaklar; Elektrostatik Enerji Yoğunluğu; Kapasite ve Kondansatör Kavramı; Magnetostatik: Lorentz Kuvveti, Akım Elemanı ve Biot-Savart Yasası; Magnetik Alanın Akım Elemanına Etkisi; Ampére Formülü,Vektör Potansiyel ve Magnetik Alanın Temel Denklemleri; Homojen Olmayan Uzayda Magnetostatik Alan; Magnetik Devre, Magnetik Enerji; iletken Ortamlar ve Durgun Elektromagnetik Alanlar; Ohm Bağıntısı; Elektromagnetizma: Maxwell Denklemleri, Genişletilmiş Ampére Formülü; Faraday Endüksiyonu;Süreklilik Denklemi;Ortamın Karakteristik Bağıntıları; Elektromagnetik Enerji Akısı. Potansiyeller. Elektromagnetik Alanın izafiliği.

 

BME392E Biyomedikal Sistemler Proje Geliştirme (1+2), AKTS-3

Biyomedikal mühendislikte proje geliştirme süreçleri ve yöntemleri, tıbbi sistemlerde planlama, proje tasarım, gerçekleştirme ve test aşamaları, prototip geliştirme, standartlar, patent çalışmaları, fizyolojik teşhis sistemlerinin tasarım örnekleri, tedavi amaçlı cihazlara yönelik proje geliştirme, yönetme, tasarımları için uygulama örnekleri.

 

BME401 Bitirme Projesi (1+4), AKTS-6

Öğretim elemanı tarafından verilecek olan bitirme projesi konusundaki çalışmayı kapsar.

 

BME402 Bitirme Projesi (1+4), AKTS-6

Öğretim elemanı tarafından verilecek olan bitirme projesi konusundaki çalışmayı kapsar.

 

SEÇMELİ DERSLER

Seçmeli Dersler (Temel Bilim)

MAT227 Sayısal Yöntemler (3+0), AKTS-5

Sayısal Çözümleme, Lineer Olmayan Denklemlerin Çözümü, Sayısal İntegrasyon. Sonlu Farklar, Enterpolasyon, Sayısal Yaklaşım, Matrisler, Lineer Cebirsel Denklem Takımları.

 

MAT229  Matlab İle Matris Teorisi (3+0), AKTS-5

Matrisler ve lineer denklemler, Gauss eliminasyonu, matrislerle eliminasyon, matris işlemlerinin kuralları, Gauss-jordan yöntemi ile matris tersi alma, faktorizasyon, LU ayrıklaştırılması, Transpoze ve Permütasyon matrisleri, Vektör uzay ve alt uzayları, Sıfır uzayı, satır, sütun ve sol sıfır uzayı, Rank, Ax=b'nin çözümü, Lineer bağımsızlık, baz ve boyut, ortogonallik, izdüşümler, En-küçük kareler yaklaşımı, Ortogonal bazlar ve Gram-Schimidt, Determinantlar, Kofaktörler, Cramer kuralı, Özdeğer ve Özelvektörler, Matrislerin köşegenleştirilmesi, eAi nin hesaplanması, Diferansiyel denklemlere uygulama, Simetrik, Pozitif tanımlı ve benzer matrisler, Karmaşık vektör ve matrisler, Hermityen ve Üniter matrisler, Uygulamalar.

 

MAT235  Mühendislik Matematiği (3+0), AKTS–5

Fourier dönüşümleri, Laplace dönüşümleri, enterpolasyon ve Z-dönüşümleri.

 

Seçmeli Ders (BME  1. Yarıyıl)

BME101E Biyomedikal Mühendisliğine Giriş (2+0), AKTS-3

Biyomedikal mühendisliğine genel bakış ve tarihi, biyomedikal mühendislikte alt branşlar, hastalıkların teşhisi, tedavi uygulamaları ve biyomedikal problemler için araştırma, geliştirme ve tasarım, genel olarak biyomedikal sensör, elektrod ve trasduserler, biyomedikal sinyal yapıları, genel sistem yapılarının incelenmesi, biyomedikal mühendislik ve güvenlik, biyomedikal mühendislikte etik.

 

BME191E Biyomedikal Mühendisliğinin Temelleri (2+0), AKTS-3

Biyomedikal mühendisliğinin doğuşu ve gelişimi.  Biyomedikal mühendisliğinin ilgilendiği alanlar.  Biyomedikal problemler için araştırma, geliştirme ve tasarım.  Tıpta kullanılan sensörler, elektrodlar ve çeviriciler. Biyomedikal mühendislikte güvenlik ve etik.

 

Seçmeli Ders (BME  5. Yarıyıl)

 

 

 

BME313E Malzeme ve Sağlık (2+1), AKTS-3

Malzemeler, Sınıflandırmalar, Malzeme Fonksiyonu, Malzeme Tasarımı, Malzemelerde Çok Boyutluluk, Malzemelerin Sağlık Etkileri, Kırmızı Grup Metaller (Hg, Pb, Cd, As), Tozlar (PM10,PM2.5), Yüzeyler ve Kaplamalar, Meslek Hastalıkları ve Malzemeler, Vaka Çalışmaları.

 

MED351E  Medikal Mühendislik UygulamalarI I (1+2), AKTS-3

Fizik tedavi ve rehabilitasyon, Kardiyoloji, EEG, EMG, Radyoloji, Nükleer Tıp, Radyasyon onkolojisi, Göğüs hastalıkları vb. kliniklerde ikişer haftalık rotasyonlar şeklinde eğitim, bu kliniklerdeki cihazların yapıları, ölçme ve enstrumantasyon teknolojileri, kullanımı, genel tasarımının öğrenilmesi.

 

Seçmeli Ders (BME  6. Yarıyıl)

 

MED346 Radyasyon Fiziği (3+0), AKTS-5

Radyoaktivite tanımı ve tarihçesi, radyasyon çeşitleri, atomun Yapısı, uyarılma ve iyonlaşma, elektromanyetik dalga ve radyoaktif bozunum ve çeşitleri, radyoaktif bozunum kanunları, radyasyon dozları, maruz kalınan riskler, dış ve iç radyasyon tehlikelerinden korunma, radyasyon ölçme ve kontrol cihazları ve radyasyonun kullanım alanları.

 

BME374E Biyomalzemeler ve Nanoteknolojiler (3+0), AKTS-5

Biyomedikal Malzeme Kavramı, Biyomalzemelerin tanımı, sınıflandırılması ve prensipleri, Biyomalzeme üretiminde kullanılan teknikler, Biyomalzemelerin Karakterizasyonu ve yapı analizi, Tıp alanında kullanılan biyomalzemeler, Biyouyumluluk kavramı, Biyomalzemelerin biyouyumluluğunun incelenmesi, İmplant olarak kullanılan biyomalzemelerin hücre ve dokularla etkilşimleri ve immün yanıtları, Polimerik biyomedikal malzemeler, Biyomedikal malzeme alanında oluşan son gelişmeler.

 

Seçmeli Ders (BME 7. ve 8. Yarıyıl)

 

BME421E Algılayıcı ve Dönüştürücüler (3+0), AKTS-5

Algılayıcı ve algılayıcı tasarımının temelleri, Algılayıcı tipleri ve çalışma ilkeleri, Algılayıcı karakteristikleri (Doğruluk Duyarlık Tekrarlana bilirlik, Kalibrasyon, Çözünürlük, Doyum, Çevre Faktörle, Güvenirlik, Hata), Fiziki (Optik, elektrik, ısı, kütle), kimyasal (Sıvı, Gaz) ve biyolojik algılama örnekleri, Dönüştürücüler ve dönüştürücü tipleri, Biyolojik Yakalayıcı Elemanlar; (DNA, Enzim, Antibody, Proteinler, Mikroorganizmalar), Kimyasal Sensör Uygulaması, Biyolojik Sensör Uygulaması, Tıbbi Sensör Uygulaması

 

BLM441E Kablosuz İletişim Sistemleri (3+0), AKTS-5

Dersin kapsamının açıklanması. Ders içeriğinin, ödev ve alıştırma yönteminin açıklanması, kaynaklar hakkında genel bilgi verilmesi ve sınav yöntemi hakkında bilgi verilmesi. Ayrıca, kablosuz sistemlere giriş. Kablosuz sistemlere giriş. GSM sistemi yapısı. GPRS teknolojisi özellikleri. EDGE teknolojisi ve Özellikleri. 3G (Üçüncü Nesil Sistemi) genel özellikleri. CDMA, WCDMA ve CDMA 2000 v.b. sistemlerin kullanım alanları ve uygulamaları. WiMAX (IEEE 802.16) sisteminin yapısı. Wi-Fi (IEEE 802.11x) sistemlerinin genel yapısı ve IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, ve IEEE 802.11n sistemlerinin özellikleri. Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) yapısı hakkında genel bilgi verilmesi ve sınav yöntemi hakkında bilgi verilmesi. Ayrıca, kablosuz sistemlere giriş.

 

BME490E Klinik Mühendisliği Yönetimi (3+0), AKTS-5

Klinik mühendisliği disiplini, tıp teknolojisinin yönetimi ve değerlendirilmesi, risk faktörleri, güvenlik, takım çalışmasında kalite gelişimi, klinik mühendisliğinde standartlar, klinik mühendisliği ile ilgili yasalar ve yönetmelikler, etik konular, Bakım, kalibrasyon, test, onarım teknikleri ve yönetimi, klinik mühendisliği bilgisayar otomasyon yazılımları ve yöntemler,  anestezi, ameliyathane, yoğun bakım, rehabilitasyon, dializ gibi ünitelerde tasarım ve cihaz organizasyonları, biyomedikal mühendisliği evde kullanımı, biyomedikal mühendislikte sanal cihazlar.

 

BLM443E Gömülü Sistemler (3+0), AKTS-5

Gömülü Sistem Donanımları, Çevresel Birimleri, Haberleşme Protokolleri, İşletim Sistemleri, Linux ile Gömülü Sistem Programlama

 

BLM444E Akıllı Nesne ve Ortam Tasarımı (3+0), AKTS–5

Nesnelerin internetinin temel kavramları, Kablosuz multi-hop ağlar, Mobil Ağlar, Gerçek Zamanlı Ağlar, IoT mimarisi, Performans ölçümleri, Güvenlik ve gizlilik.

 

BME445E Robotiğe Giriş  (3+0), AKTS-5

Giriş, Temel Kavramlar, Robotların Sınıflandırılması, Robot Kinematiği, Robot Dinamiği, Yörünge Planlaması, Robot Kontrolu, Robot Sensörleri, Robot Uygulamaları, Yazılımları.

 

BME451E Görüntü İşleme (2+2), AKTS-5

Görüntünün dijitalleştirilmesi, Görüntünün gösterilmesi ve transformasyonlar, frekans alanında filtreleme, restore etme ve tekrar yapılandırma, imaj sıkıştırma, segmentasyon ve sınıflandırma 

 

BME441E Medikal Görüntü Sistemleri I (3+0), AKTS-5

Medikal Görüntü Sistemleri Temel Özellikleri, Medikal Görüntülemede kullanılan cihazlar (ECG, EMG,EEG), X-Ray görüntü karakteristikleri, X-Ray klinik uygulamaları, ultrasonik görüntüleme , dalga yayılımları.

 

BME442E Medikal Görüntü Sistemleri II (3+0), AKTS-5

Medikal Goruntuleme Konularinin Ogretimi, X-ray,  Ultrasound, MRI, Nukleer Tip PET/SPECT

 

BLM448E Tıbbi Bilişim (3+0), AKTS-5

Bilgisayar ve tıp alanında genel bilgiler. Tıp alanında kullanılan bilişim uygulamalar. bilişimsell tıbbi arge çalışmaları. Yakın gelecekteki bilişimin tıp alanındaki yeri.

 

BLM447E Yapay Zekaya Giriş (3+0), AKTS-5

Yapay zeka ile ilgili temel kavramlar, bilginin temsili, arama algoritmaları, kural tabanlı öğrenme algoritmaları (Karar destek sistemleri, yönetim bilişim sistemleri, uzman sistemler). Matematiksel morfolojiye dayalı yapay zeka teknolojileri (Yapay sinir ağları). Öğrenme ve test etme. Performans analizine yönelik hata analiz yöntemleri (MSE, RMS). Optimizasyon amaçlı yapay zeka teknikleri. (Yapay sinir ağları, genetik algoritmalar)

 

BME461E Elektromanyetik Alanların Biyolojik Etkileri (3+0), AKTS-5

Elektromanyetik alanlar ile ilgili temel kavramlar; doğru akım ve elektrik alanların biyolojik dokularla etkileşimi; çok düşük frekans, radyo frekans ve optik frekanslardaki elektromanyetik alanların biyolojik dokularla etkileşimi; tek bir hücre ve hücre sistemlerine etkileri; sinir sistemi ve davranış tepkileri üzerine etkileri; organ, doku, üreme sistemleri üzerine etkileri; metabolizma ve düzenleme sistemleri üzerine etkileri; hematolojik etkiler; büyüme, gelişme ve iyileşme üzerine etkileri; immunolojik, genetik ve mutajenik etkiler; kanser oluşumu ve gelişimi üzerine etkileri.

 

BME422E Medikal Görüntü İşleme Uygulamaları (2+2), AKTS-5

Bu dersin hedefi öğrencilere sayısal görüntü işlemenin teorik temellerini öğretmek ve modern uygulamalarını tanıtmaktır. Dersin içerdiği konular imajın dijitalleştirilmesi, imajın gösterilmesi ve transformasyonlar, frekans alanında filtreleme, restore etme ve tekrar yapılandırma, imaj sıkıştırma, segmentasyon ve sınıflandırma olarak özetlenebilir.

 

BLM434E Mobil Programlama (3+0), AKTS-5

 

BME472E Biyomekanik Mühendisliğe Giriş (3+0), AKTS-5

Mühendislik mekaniğinin insan kas-iskelet sistemine uygulanma yöntemleri. Dokuların mekanik özelliklerinin tanıtılması. kinematik bağlantılar ile biyolojik eklemeler arasındaki ilişkiler. Kemik, kas, ve eklemlerin yapısal özellikleri ve mekanik analizi. Mekanik sistemlerin dinamiği. ortopedik malzemelerin mekanik yönden incelenmesi. Malzemelerde gerilme ve birim deformasyonları. Biyomekanikle ilgili belli başlı araştırma alanlarıyla çözüm bekleyen problemlerin tanıtılması.

 

Seçmeli Dersler (Genel Mühendislik)

BLM481 Mühendislik Ekonomisi (3+0), AKTS-5

BLM482 Mühendislik Yönetimi (3+0), AKTS-5

BLM484 Mühendislikte Maliyet Analizi (3+0), AKTS-5

BLM483 Mühendislikte İş Güvenliği (3+0), AKTS-5

BLM485 Bilimsel Araştırma Teknikleri (3+0), AKTS-5

MUH403 Bilim ve Teknoloji Tarihi (3+0), AKTS-5