FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVESİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ile BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ arasında ÇİFT ANADAL ve YANDAL lisans eğitim ve öğretim programları için

PROTOKOL

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve FSMVÜ Çift anadal, Yandal Yönergesi uyarınca, Bilgisayar Mühendisliği ana dal lisans programı öğrencileri Biyomedikal Mühendisliği’nde çift anadal veya yandal programlarına müracaat edebilir.

 

Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarı ile sürdüren öğrencilere bu öğrenimlerine ek olarak ikinci bir lisans diploması alabilme imkanı sağlamaktır.

 

Yandal programının amacı, anadal lisans programını başarı ile sürdüren öğrencilerin ilgi duydukları ikinci bir lisans programı ile ilgili bilgilenmelerini sağlamaktır. Başarılı öğrencilere yandal sertifikası verilir.

 

Çift anadal programı ile ilgili genel koşullar:

 1) Başvuru anında;

a) Kayıtlı olduğu bölümde; başvuru dönemine kadar almak zorunda olduğu kredili derslerin tümünü alarak başarmış olması gerekir. 

b) Anadal diploma programındaki AGNO’su 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst % 20’sinde bulunması gerekir.

 

2) Aynı fakülte içinde çift anadal yapılması planlanan bölümün,  VIII dönemlik ders planından; tüm seçmeli dersler, üniversite ve fakülte zorunlu dersler haricindeki bölüm zorunlu derslerinden, çift anadal programı danışmanlarının belirleyeceği sayıda ders alınır. Ancak bu derslerin toplam kredileri 60 AKTS’nin altında olamaz. Farklı fakülte bölümleri arasında çift anadal yapılması durumunda üniversite seçmeli ve alan seçmeli derslerin dışındaki tüm Fakülte-Bölüm zorunlu derslerinin tercihen tümü alınır. Ancak alınacak derslerin toplam kredileri 120 AKTS’nin altında olamaz.

 

3) Ön koşullu ders kuralı yoktur.

 

4) Çift anadala başvuran öğrenci istediği yarıyıldan çift anadal derslerini alabilir.

 

5) Anadal’da %30 ingilizce ders alma şartı sağlanmak koşuluyla, çift anadal yapılan bölümde İngilizce ders alma şartı yoktur.

 

6) Anadal’da %25 seçmeli ders alma şartı geçerlidir. Çift anadal derslerinde seçmeli ders alma şartı aranmaz.

 

7) Çift anadal programında, birinci ve ikinci anadallardan sadece birinde bitirme projesi yapılması koşulu varsa, öğrenci bu projeden başarılı olmalıdır. 

 

8) Her iki anadal programında da bitirme projesi yapılması koşulu varsa, çift anadal programına taraf bölümlerin anlaşmaları halinde öğrencinin sadece birinci anadala ilişkin bitirme projesini başarıyla tamamlamış olması yeterli sayılır. Söz konusu bitirme projesi, her iki anadaldan belirlenecek birer danışmanın ortak gözetiminde de hazırlanabilir. Bu durum not döküm belgesinde açıklanır.  

 

9) Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin her iki program derslerinin ağırlıklı genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere en az 2.50’ye kadar düşebilir. Ağırlıklı genel not ortalaması 2.50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

 

10) Öğrencinin mezuniyet notları, her iki lisans programı için ayrı ayrı hesaplanır. Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için bu programa ait ağırlıklı genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.80 olması gerekir.

 

Yandal programı ile ilgili genel koşullar:  

 

1) Bölümünde başvuru dönemine kadar almak zorunda olduğu kredili derslerin tümünü alarak başarmış olması,

 

2)  AGNO’ nun 4.00 üzerinden en az 2.50 olması zorunludur.

 

Bu nitelikleri taşıyan öğrenciler en erken üçüncü yarıyılda/ikinci yılda ve en geç altıncı yarıyılda/üçüncü yılda çift anadal, yada  yandal programına başvurabilir.

 

Çift anadal ve yandal programına kabul edilecek öğrenci sayıları eğitim ve öğretim yılı kayıt döneminden önce, bölümler tarafından açıklanır.

 

Bu protokol, Çift anadal programlarına öğrenci kabul eden ve öğrenci gönderen bölümlerde, öğrencilerin alacağı dersleri belirlemede ve derslerin alınacağı dönemleri planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere atanan, her iki bölümün Çift Anadal Programı Danışmanları tarafından imzalanmıştır.

 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden, Biyomedikal Mühendisliğinde çift anadal yada yandal yapabilmek için: 

1) Bilgisayar Mühendisliği anadal lisans programından, Biyomedikal Mühendisliği’nde çift anadal yapabilmek için, toplamda 75 AKTS’ lik ders yandal yapabilmek için, toplamda 42 AKTS’ lik ders alınmalıdır.

 

2) Bilgisayar Mühendisliği anadal lisans programından, Biyomedikal Mühendisliği’nde çift anadal veya yandal yapabilmek için, Biyomedikal Mühendisliği 4-yıllık ders planından seçilebilecek dersler(Kendi Anadalında aşağıdaki dersleri seçmeli ders olarak alamaz):

 

ÇİFT ANADAL ve YANDAL Programı 

 

Biyomedikal Mühendisliği

Çift Anadal ve Yandal Programı Danışmanı 

Prof. Dr. Bahattin Karagözoğlu